นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy & Policy

บริษัท มาย โนเวล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

1. นโยบาย และขอบเขต

แนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดทําขึ้นตามข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และใช้บังคับในบริษัท เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้ติดต่อ มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่บริษัทจัดเก็บว่ามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. คําจํากัดความ

(1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท มาย โนเวล จำกัด หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท มาย โนเวล ได้แต่งตั้ง

(2) “บุคคล” หมายถึง ลูกค้า หรือผู้ติดต่อกับบริษัท

3. ข้อมูลที่จัดเก็บ

ได้แก่ ข้อมูล ชื่อ USER ชื่อ สกุล อีเมล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ติดต่อ จะถูกจัดเก็บในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึงในระบบสารสนเทศของบริษัท

4. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ความสนใจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายของบริษัทเท่านั้น หากลูกค้า/ผู้ติดต่อฝผู้เข้าเยี่ยมชม ไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะถูกใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ติดต่อ โดยการควบคุมข้อมูลเพื่อไม่ให้สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่เจตนา นําไปใช้ผิดประเภท หรือถูกเปิดเผย และเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานของบริษัท หรือหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องโดยหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การสมัครใช้บริการที่ไม่ผ่านการยืนยันตน(E-MAIL) ทางเราเวลาจะจัดเก็บเป็นเวลา 2 ปี ก่อนจะทำลายหรือลบทิ้งข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน การขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม รวมถึงการทราบถึงบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยต่อ

(2) สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(3) สิทธิในการถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

(5) สิทธิคัดค้านหรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน “ช่องทางการติดต่อบริษัท” ในข้อ 10. โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ ปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

10. ช่องทางการติดต่อ

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มาย โนเวล จำกัด เลขที่ 25/2 หมู่ 11 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ LineID @mynovel หรือ email : contact@mynovel.co